Ponuka

 • Úradné hodiny počas letných prázdnin

  Úradné hodiny počas letných prázdnin

  Z prevádzkových dôvodov budú počas letných prázdnin úradné hodiny:

                              UTOROK   9.00 -  11.00

                              ŠTVRTOK  9.00 -  11.00

 • Príhovor pani riaditeľky

  Príhovor pani riaditeľky

  Príhovor pani riaditeľky pri príležitosti oceňovania žiakov na konci školského roka

  Kolegyne, kolegovia , milí žiaci,

  na pomyselnej časovej osi, tvorenej 1. septembrom ako začiatkom a 30. júnom ako koncom školského roka, sme sa dostali do jej predposledného bodu. 30. júna Vám vaši triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia, dnes je  však deň, kedy sme ešte spoločne v škole a chceli by sme ďakovať, bilancovať, hodnotiť.

  Nás všetkých, ako učiteľov, tak i žiakov a rodičov uplynulých 10 mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2016/2017 v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné, a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

  Milí kolegovia,

  chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší...

  Okrem  zákonov, poučiek, pravidiel a letopočtov... učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili iba počítače, ale aj srdce a rozum v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale aby sme okolo seba vnímali potreby iných. Učme našich žiakov láskavosti, nezištnosti, ochrane slabších a odkázaných a v neposlednom rade ochrane všetkého živého okolo nás. Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu, sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova.

  Vážení učitelia, ďakujem vám za vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki...

  Milí žiaci,

  pre vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností na strednej škole, pre niektorých druhým, tretím. Pre všetkých rovnako zajtrajším dňom definitívne končí... Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás videli, posmeľovali, posúvali vpred, vzdelávali a usmerňovali. Viem, že život žiaka je radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred sebou dva mesiace, 66 dní,  krásnych prázdnin. Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré vás obohatia a posunú vpred. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „stálo to za to“ ale „rád sa vraciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam...“

   

  Teraz sa chceme  sa poďakovať a oceniť tých žiakov, ktorý predsa len urobili čosi na viac.  Radi by sme dnes ocenili žiakov, ktorý nás všetkých, našu školu reprezentovali v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách. Ďakujem im za čas a energiu, ktorú vynaložili prevažne mimo vyučovania a vo svojom voľnom čase na prípravu. Moje poďakovanie patrí samozrejme aj učiteľom, pod  vedením ktorých tieto úspechy získali.

   

  Po prvýkrát sme sa rozhodli oceniť aj tých, ktorí mali počas celého školského roku vzornú dochádzku a vymeškali menej ako 15 vyučovacích hodín .

   

  Napokon by sme radi ocenili žiakov, ktorý počas celého školského roku dosahovali výborné študijné výsledky a prospeli s vyznamenaním, t.j. dosiahli priemer známok  do 1,5.

   

              Na záver sa chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí pripravili slávnostnú akadémiu pri príležitosti 90. výročia založenia školy.

   

  Na záver želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

   

  Pekné prázdniny všetkým!

 • Oceňovanie žiakov

  Oceňovanie žiakov

  Dňa 29. júna 2017 sa v telocvični uskutočnilo oceňovanie žiakov, ktorí v školskom roku 2016/2017 zaznamenali výrazné úspechy v súťažiach rôzneho zamerania, počas celého školského roka mali vynikajúcu dochádzku (maximálne 15 vymeškaných vyučovacích hodín) a boli na konci školského roka vyznamenaní.

  Fotografie sa nachádzajú vo fotoalbume školy.

 • Slávnostný príhovor riaditeľky školy k 90. výročiu založenia školy

  Slávnostný príhovor riaditeľky školy k 90. výročiu založenia školy

  Človek ostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný sa učiť, získavať nové vlastnosti a tolerovať odlišné názory iných

  Každé jubileum je príležitosťou na spomínanie, oslavy i hodnotenie. V prípade deväťdesiateho výročia kežmarského gymnázia budú spomínať tisíce absolventov školy, stovky pedagógov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a priateľov školy. Verím, že v tejto chvíli nám všetkým absolventom, žiakom, učiteľom našej školy víria v hlave tisíce spomienok . A  je na čo spomínať.  Za uplynulých 90 rokov sa udialo niekoľko významných spoločensko-politických zmien  v našom štáte a aj tieto ovplyvnili chod a existenciu školy.  Naše spomienky súvisia s dobou, v ktorej sme študovali či pracovali.

  Dovoľte mi stručne nahliadnuť do histórie a pripomenúť niekoľko dôležitých medzníkov v živote našej jubilantky:  Po skončení  1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky bola uzatvorená zmluva o čiastočnom poštátnení evanjelického dištriktuálneho reálneho gymnázia v Kežmarku. V zmluve sa zakotvilo, že úradným názvom ústavu bude Evanjelické dištriktuálne reálne gymnázium v Kežmarku a vyučovacím jazykom bude jazyk nemecký. Súčasne sa však patronát školy zaviazal, že ak štátna správa pristúpi k otvoreniu slovenských pobočiek, prevezme na seba vecné náklady a dal súhlas, aby slovenské pobočky boli bezplatne umiestnené v budove gymnázia.  A tak sa 15. septembra 1927 začala písať história dnešného Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Vyučovanie v prvej slovenskej triede pre 41 žiakov sa začalo 14. októbra 1927. Počas nasledujúcich rokov sa postupne zvyšoval počet žiakov a aj paralelných tried v jednotlivých ročníkoch.  Vedenie školy v spolupráci mestom a rodičmi hľadalo pre žiakov vhodné priestory, ktoré sa napokon našli v budove štátnej obchodnej školy, dnešnej ZŠ  Grundschule, Hradné námestie 38  Kežmarok, kde sa pobočné triedy presťahovali od septembra 1935. Napokon výnosom MŠ a národnej osvety z 27. februára 1936 vzniklo osamostatnením pobočných tried  Evanjelického  dištriktuálneho reálneho gymnázia  od septembra 1936 Štátne reálne československé gymnázium v Kežmarku. Od 1. septembra 1939 po školskej reforme sa zmenil názov školy a tak  vzniklo Štátne slovenské gymnázium v Kežmarku.  Osemročné štúdium sa rozdelilo na dva stupne a do dvoch vetiev, klasickej a reálnej. Od septembra 1949 sa skrátila dĺžka gymnaziálneho štúdia z 8 na 4 roky,  nižšie triedy sa oddelili a spojili s meštianskou školou a vyššie ostali pod názvom  gymnázium.  V septembri 1953 vznikla Jedenásťročná stredná škola v Kežmarku, ktorá poskytovala povinné osemročné základné vzdelanie a následne trojročné nepovinné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. V lete 1959 sa škola pod týmto názvom presťahovala do budovy bývalého nemeckého gymnázia, kde v tom čase sídlilo Pedagogické gymnázium, ktoré v roku 1960 zaniklo. Rok 1961 priniesol ďalšiu – tretiu reformu slovenského školstva, ktorá poznačila názov aj dĺžku štúdia. Zaviedli za deväťročné základné školy, a tak sa jedenásťročná stredná škola stala strednou všeobecnovzdelávacou školou s trojročnou dĺžkou štúdia. Tento stav trval do roku 1969, keď sa popri triedach SVŠ otvorili prvé triedy 4-ročného gymnázia a škola dostala názov Gymnázium v Kežmarku. 28. novembra 1969 bol škole udelený čestný titul Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Školský rok 1974/75 priniesol do organizačnej štruktúry školy ďalšiu zmenu: vznikli triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy, zamerané na zjazdové lyžovanie s celoslovenskou pôsobnosťou. Éra športových tried sa skončila v školskom roku 1992/93, keď zmaturovali poslední lyžiari, ku ktorým sa postupne pridali aj volejbalistky. V školskom roku 1985/1986 prešla budova školy doposiaľ poslednou generálnou opravou a boli v nej zriadené odborné učebne a laboratóriá.  V deväťdesiatych rokoch bola budova školy vrátená evanjelickej cirkvi.  1. septembra 1993 bola otvorená prvá trieda osemročného gymnázia. V školskom roku 2009/2010 sa nepodarilo otvoriť prímu osemročného gymnázia, a tak táto vetva štúdia postupne zanikla. V školskom roku 2015/2016 maturovali poslední oktaváni. Dnes školu navštevuje 250 žiakov, ktorých v  9 triedach vyučuje 19 učiteľov. O chod školy sa stará 7 technicko-hospodárskych zamestnancov.

  Menili sa názvy, zriaďovatelia, adresa školy, vybavenie školy, menili sa predmety, zmien bolo a ešte bude veľa . Jedno sa však ani za 90 rokov nezmenilo. Vzťah medzi učiteľom a žiakom, ktorý dodáva vyučovaniu a spoločne strávenému času, náboj, energiu, korenie, vôňu, chuť, melódiu. Presne to, čo sa nám/vám práve teraz keď privriete oči vybaví ako prvé, keď sa povie kežmarské gymnázium, a je jedno či ste absolventom tejto školy, učiteľom alebo jej riaditeľom. Ako povedal môj spolužiak z kežmarského gymnázia  : „Školu nerobia tehly, budova ani lavice a skrine, školu robia ľudia, pocity a emócie s ňou spojené.“

  Od založenia v roku 1927 do roku 2014  sa vo funkcii riaditeľa, či správcu gymnázia   vystriedali: Karl Bruckner, Robert Weiszer, Jaroslav Knob, Karol Rečičár, Ján Zaic, Imrich Barlík,  Jozef Címer,  Zoltán Konček,  František Pírek , Mikuláš Kolesár,  Juraj Varholák,  Veronika Havírová, Helena Gardošová . Za uplynulých 90 rokov pôsobilo na škole  viac ako 285 interných pedagógov. Všetkým, ktorí venovali našej škole, žiakom kežmarského gymnázia, rok, desaťročie, alebo omnoho viac, za všetkých žiakov, ktorí prešli vašimi rukami a ostali zapísaní vo vašich spomienkach, za všetkých, ktorých ostré hrany ste brúsili svojou trpezlivosťou a láskavosťou, za všetky vedomosti, zručnosti, za všetkých, pre ktorých spomienky na vás sú vpísaná v ich srdciach, úprimné a veľké ďakujem.

   Brány školy opustilo 6420 absolventov , ktorí maturovali v 238 triedach. Všetci sa s hrdosťou hlásia k svojej škole a radi si zaspomínajú na roky strávené so spolužiakmi a učiteľmi na vyučovaní a mimo neho. Osud, život, náhoda či rozhodnutie ich zavialo do rôznych kútov sveta. Gymnazistu z kežmarského gymnázia stretnete na letisku v  Dubaji, v kanceláriách IT firiem v  Silicon Valey, v laboratóriách  SAV, na chodbách európskeho parlamentu, na misiách po celom svete, v desiatkách nemocníc  na Slovensku a v zahraničí, za katedrou  základných, stredných,  vysokých škôl  na   Slovensku a v zahraničí. Všetkých nás spájajú spoločné spomienky na našu Alma mater, všetci spolu sme už naveky jedna veľká gymlpácka rodina. Spomienky na roky stredoškolské nevyblednú,  stredoškolské priateľstvá sú navždy. Absolventi kežmarského gymnázia nech ste kdekoľvek, všetkým vám želám každodennú radosť z toho, čo robíte, aby Vás vaše povolanie či poslanie napĺňalo každý deň pocitom dobre vykonanej práce a k tomu pevné zdravie, šťastie a lásku.

  Na záver nám všetkým želám  v spomienkach príjemne strávené okamihy  na našej slávnostnej akadémii, ktorá je prvou z radu akcií a aktivít, ktoré pripravujeme v budúcom školskom roku, ktorý sa bude celý niesť v duchu osláv 90. výročia, prostredníctvom ktorých chceme žiakom, rodičom a verejnosti predstaviť našich absolventov z rokov dávno i nedávno minulých.

  Našej škole chcem popriať veľa úspechov na ceste jej rozvoja, veľa zapálených učiteľov a žiakov hladných po vedomostiach.

 • Beseda s Boženou Markovič Baluchovou

  Beseda s Boženou Markovič Baluchovou

  V pondelok 19. júna 2017 nás navštívila naša absolventka, novinárka, pedagogička a rozvojová analytička Boba Markovič Baluchová (maturitný ročník 1997). Vo svojom nabitom programe si vyhradila dve hodinky na prednášku a besedu s našimi druhákmi. Porozprávala im o svojich aktivitách, o tom ako byť v správny čas na správnom mieste a nebáť sa riskovať, spoznávať nepoznané a pomáhať tým, čo to potrebujú. Veríme, že naša úspešná absolventka inšpirovala svojimi aktivitami našich študentov.​

 • VÝSLEDKY prijímacích skúšok - 2. kolo

  VÝSLEDKY prijímacích skúšok - 2. kolo

  Dňa 20. júna 2017 sa uskutočnilo 2. kolo prijímacích skúšok.

  Výsledky sa nachádzajú v priloženom súbore.  Prijati_2._kolo_web_.pdf

 • Okamihy z 90-ročnej histórie školy

  Okamihy z 90-ročnej histórie školy

  15. septembra 1927 bolo ministerským rozhodnutím povolené otvoriť 1. československú pobočku pri evanjelickom nemeckom reálnom gymnáziu v Kežmarku. Riaditeľom školy bol Karl Bruckner, riaditeľ už vtedy existujúceho nemeckého gymnázia. Všetci vyučujúci boli muži. Do prvej triedy gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským sa prihlásilo a 10.októbra vykonalo prijímacie skúšky  41 žiakov, 29 chlapcov a 12 dievčat. Školský rok sa začal 14. októbra 1927. V triede sa vyučovalo 9 predmetov: náboženstvo evanjelické alebo katolícke, jazyk československý, jazyk latinský, zemepis, matematika, prírodopis, kreslenie, krasopis a telocvik povinne, a jeden nepovinný predmet: jazyk nemecký. Za školský rok žiaci vymeškali 1610 vyučovacích hodín, všetky boli ospravedlnené. Šiesti chlapci triedy mali na konci školského roku zníženú známku zo správania.

  Štúdium bolo osemročné V tejto triede sa v júni roku 1935 maturovalo zo štyroch predmetov. Napokon po rôznych prestupoch a zanechaní štúdia bolo 26 maturantov, medzi nimi len šiesti, ktorí boli pôvodne prijatí v októbri 1927. 25 z nich úspešne zmaturovalo v júni, teda bolo uznaných dospelými a jeden bol uznaný nedospelým, lebo nezmaturoval z jazyka francúzskeho ani na opravnej skúške. Jedným z úspešných študentov a maturantov bol aj František Vaverčák zo Spišskej Belej, ktorý konal maturitnú skúšku z jazyka československého, z matematiky, z jazyka francúzskeho a z prírodopisu. Pre zaujímavosť uvádzame jeho maturitné zadanie z jazyka československého, ktoré malo tri časti výklad úryvku Karla Jaromíra Erbena; napodobitelia ľudovej poézie a balada.

   Školský rok 1937/38 sa začal v sobotu 4. septembra 1937 aj pre 44 žiakov prvej A, 28 chlapcov a 16 dievčat na Štátnom československom reálnom gymnáziu v Kežmarku, ktoré sa v roku 1936 osamostatnilo. 40 boli prijatí po zložení prijímacej skúšky, ktorá sa konala 1. septembra, traja žiaci opakujú prvú triedu a jedna žiačka bola prijatá v priebehu septembra prestupom zo strednej školy v Prahe. Desiati  žiaci prvej A majú trvalé bydlisko v Kežmarku, 34 sú z okolitých obcí a miest, deviati z nich bývajú na priváte u Kežmarčanov. Napr. študent  Vladimír Chudík z Krompách, ktorému cesta domov trvala aj dva dni, býval u rodiny Františka Herdu na ul. Mučeníkov v Kežmarku.

  Školský rok sa končil už 22. júna 1938. Piati žiaci štúdium nezvládli a počas šk. roku ústav opustili, 2 prospeli s vyznamenaním, tridsiati dvaja prospeli a 5 neprospeli. Bola im povolená opravná skúška, ktorú úspešne vykonali 1. septembra 1938. Za školský rok žiaci vymeškali 1616 hodín a dvanásti mali zníženú známku zo správania. Napriek 2. svetovej vojne, ktorá výrazne ovplyvnila štúdium týchto žiakov, až 11 z nich 17. a 18. júna 1945 úspešne zmaturovali z piatich predmetov, a to zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a troch iných predmetov. Medzi študentmi, ktorí začali štúdium v roku 1937 a aj ho v roku 1945 úspešne ukončili, bola aj Mária Hudáková z Kežmarku. Jej maturitné zadanie zo slovenského jazyka malo tri časti: Ivan Krasko: Otrok; Prechod od romantizmu k realizmu; Tido Jé Gašpar.

  Školský rok 1947/48 sa začal napriek problémom s nedostatkom učiteľov 1. septembra dodatočnými prijímacími skúškami a opravnými skúškami. Riadne vyučovanie sa začalo 3. septembra 1947. Do prvej triedy už Štátneho gymnázia v Kežmarku nastúpilo 43 žiakov. Mali 11 predmetov: slovenský jazyk, ruský jazyk, dejepis, zemepis, matematiku, kreslenie, telesnú výchovu, hudobnú výchovu, občiansku výchovu a náboženstvo. Piati ukončili prvý ročník veľmi dobre, 7 dobre, dvadsaťjeden žiakov dostatočne a 5 nedostatočne, dvaja vystúpili zo školy pred koncoročnou klasifikáciou. Žiaci vymeškali 1621 vyučovacích hodín. 6 žiaci boli oslobodení od ťažších cvičení na hodinách telesnej výchovy.

  V máji roku 1954 po absolvovaní štúdia maturovali zo štyroch predmetov: slovenského jazyka a literatúry, ruského jazyka a dvoch voliteľných predmetov už na Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku. František Volák si na maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry vytiahol zadanie číslo 16 - Kritický realizmus v diele Timravy a slovesá.

   1. septembra 1957 sa v Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku školský rok začal pre štyridsiatich štyroch  žiakov a skončil 28. júna 1958. Počas školského roku žiaci vymeškali 738 hodín, nevyučovalo sa tridsaťjeden hodín z rozličných dôvodov, napríklad 11. decembra 1957 bola celoškolská estráda – kultúrne vystúpenie, niečo ako naša dnešná akadémia, 14. apríla 1958 boli žiaci školy očkovaní. 6. júna 1968 boli zbierať liečivé byliny a 26. júna pásavku zemiakovú na poliach miestneho Jednotného roľníckeho družstva.

  Prvého septembra 1967 do 1. A Všeobecnovzdelávacej školy v Kežmarku nastupuje 29 žiakov na trojročné stredoškolské štúdium. Školský rok sa začal zemiakovou brigádou, na poliach Jednotného roľníckeho družstva Kežmarok strávili žiaci päť slnečných dní. Za školský rok vymeškali neuveriteľných 1987 hodín. Po troch rokoch štúdia dvadsaťjeden žiakov pristúpilo pred maturitnú komisiu od 4. – do 7. júna, aby zložili skúšku dospelosti. Žiaci maturovali zo štyroch predmetov. Boli to slovenský jazyk a literatúra, francúzsky alebo ruský jazyk, matematika a jeden voliteľný predmet. Maturitné zadanie číslo 10 zo slovenského jazyka a literatúry znelo Príroda, slovenský ľud a zemianstvo v dielach P. O. Hviezdoslava a praktické písomnosti list, žiadosť, zápisnica.

  V utorok 1. septembra 1977 sa školský rok začína aj pre Wieslavu Soltys a Annu Soltys, obe z poľských Vyšných Lapšov, ktoré ako jedny z mnohých žiakov slovenskej národnosti z pohraničných oblastí Poľska navštevovali kežmarské gymnázium na základe dohody Ministerstva školstva a Matice slovenskej. K zvyčajným predmetom pribudli dva nové povinné predmety: polytechnická výchova, ktorá mala gymnazistov pripraviť aj na praktický život a branná výchova, ktorá učila, ako sa správať v prípade ohrozenia života. V škole pracuje niekoľko krúžkov okrem predmetových aj tanečno-spevácky. Po štyroch rokoch štúdia úspešne zmaturovala už aj spomínaná Anna Soltys a nemala to vôbec ľahké. Maturovala zo slovenského jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, matematiky a biológie.

  Školský rok 1987/88 sa začal 1. septembra aj pre štyridsiatich prvákov v 1. A triede. Štyria z nich na konci roka neprospeli, ale až 14 prospeli s vyznamenaním. Všetci sa tešili na dva týždne tzv. letnej aktivity, ktorú spoločne so svojimi učiteľmi strávili na poliach neďaleko Kútov zbieraním kukurice. Vzhľadom na informatizáciu spoločnosti im už v prvom ročníku pribudol predmet informatika a výpočtová technika, ktorý sa učili v novej učebni informatiky na druhom poschodí školy. Vzhľadom na požiadavky na odbornú prípravu absolventov gymnázií si aj títo študenti v treťom ročníku volili voliteľné predmety v tzv. blokoch. Mali na výber: bloky elektrotechnické, stavebné, informatiky a programovania a technickej chémie. Tieto predmety ich učili externí učitelia, odborníci z praxe,.

  90-te roky sú už bez brigád, letných aktivít, teda pozornosť je sústredená len na štúdium. V záujme všestranného rozvoja gymnazistu majú prváci 12 povinných predmetov, medzi nimi ako novinku Estetiku. V  treťom ročníku v rámci individuálnej profilácie si vyberajú dva voliteľné predmety a v štvrtom ročníku tri, aby sa tak lepšie pripravili na vysoké školy. Medzi ponúkanými voliteľnými predmetmi sú dejepis, cudzie jazyky, estetika, matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, geografia, deskriptívna geometria, ba aj ekonomika.

  30. júna 2017 končí svoj prvý školský rok na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku aj 52 prvákov. Nie všetkým sa darilo tak, ako si v septembri predsavzali. Pred nimi sú ešte tri roky štúdia. Počas tohto obdobia si v treťom ročníku vyberú dva voliteľné predmety a v maturitnom ročníku takmer polovicu. Škola sa tak snaží ponúknuť svojim žiakom individuálnu profiláciu, aby si našiel každý to, čo ho zaujíma a čo bude ďalej študovať.

  Všetko sa pominie. Čas detstva, prvá láska, mladosť... Len školské lavice a učitelia sa nemíňajú našim spomienkam. Vrástli nám do pamäti spolu s najobľúbenejšou hračkou, najlepšou kamarátkou, tajným výletom...Zvykneme zabudnúť mená niektorých spolužiakov, ktorí nechodili s nami do jednej triedy, mená ľudí, s ktorými sme sa niekedy stretli... Ale nikdy nie mená učiteľov, ktorých sme mali radi, ktorí nás mali radi. Spomienky na školu vždy patria k tým najživším a najkrajším.

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  2. kolo prijímacích skúšok

  Dňa 20. júna 2017 (t. j. v utorok) sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok pre štúdium na našej škole v školskom roku 2017/2018.

  Harmonogram:  1. príchod žiakov do tried do 7:45

                          2. prezentácia, úvodné pokyny do 8:00

                          3. prijímacie skúšky z matematiky  8:00 - 9:00

                          4. prestávka 9:00 - 9:15

                          5. prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  9:20 - 10:20

  Výsledky prijímacích skúšok za 2. kolo budú zverejnené po zasadnutí prijímacej komisie v utorok 20. júna 2017 o 11:30 na nástenke vo vestibule školy a na webovom sídle školy. 

 • Beseda s veľvyslancom EÚ na Slovensku

  Beseda s veľvyslancom EÚ na Slovensku

  Tretiaci, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár, sa zúčastnili v piatok 9. júna 2017 v telocvični Základnej školy-Grundschule v Kežmarku prednášky vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pána Dušana Chreneka za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka, primátora Kežmarku Jána Ferenčáka, honorárneho konzula Poľskej republiky Adriána Kromku a ďalších hostí. Pán veľvyslanec hovoril o budúcnosti EÚ, o súčasnom dianí vo svete a hlavne v Európe a jeho dôsledkoch na stabilitu EÚ. V závere odpovedal na otázky prítomných žiakov, ktoré sa týkali aktuálnych problémov Európy ako sú migračná kríza, Brexit a jeho dopad na Slovensko a Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve.

 • 5. ročník Festivalu študentského remesla

  5. ročník Festivalu študentského remesla

  V piatok 9. júna 2017 v priestoroch Kežmarského hradu prebiehal 5. ročník Festivalu študentského remesla. Naši študenti druhého ročníka sa podujatia tiež zúčastnili. Pätnásti najodvážnejší si trúfli do strašidelného podzemia nie na prehliadku, ale oni tam celé dopoludnie úspešne strašili. Pripravili tak pre množstvo detí, ale aj dospelých nezabudnuteľný pocit strachu a spríjemnili  tento deň. Ďalšia časť žiakov sa venovala deťom v detskom historickom mestečku pri historických hrách, pri lukostreľbe a vo vojenskom tábore.

   

 • 52. ročník Literárneho Kežmarku

  52. ročník Literárneho Kežmarku

  52. ročník Literárneho Kežmarku, ktorý bol oslavou 230. výročia založenia lýcea a 90. výročia založenia slovenských gymnaziálnych tried, sa konal 8. a 9. júna 2017 aj s našou aktívnou účasťou. Vo štvrtok 8. júna 2017 v dopoludňajších hodinách sa študenti II. A zúčastnili série zaujímavých prednášok venovanej spomínaným výročiam. O 15.00 pred historickou budovou lýcea naša skvelá školská kapela a Dominika Ondo-Eštoková  z II. B, vynikajúca recitátorka, prispeli k slávnostnej atmosfére otvorenia podujatia. Neskôr sme sa zúčastnili slávnostného vyhlasovania výsledkov a večerného divadelného predstavenia Starý študent už putuje.

 • I. A za odmenu v ZOO v Košiciach

  I. A za odmenu v ZOO v Košiciach

  30.mája 2017 sme sa vlakom vybrali na „bádateľskú výpravu“ do neďalekej košickej ZOO. Po zhruba dvojhodinovej ceste sme sa ocitli priamo pred bránami do iného sveta. Za vstupnou bránou na nás čakala takmer skutočná divočina. Mali sme možnosť vidieť najrôznejšie zvieratá z takmer každého kúta Zeme. V morských akváriách sme spolu s Dory (Tŕňovec pestrý) hľadali Nema (Klaun očkatý). Popri nich sme mohli vidieť ďalšie druhy morských, ale aj sladkovodných rýb ako Guramu modrú, Karasa striebristého či Mečúňa mexického. Ďalej na nás čakal Kráľ Julien (Lemur kata, Lemur čiernobiely a bieločierny) s tučniakmi (Tučniak jednopásy). Vďaka levom, surikatám, zebrám či antilopám sme sa na chvíľu ocitli v horúcej Afrike. Videli sme koňa Przewalského, ktorý sa vo voľnej prírode už nevyskytuje. Tiger, dikobraz a iné zvieratá nám ukázali kúsok z Indie. Vďaka ZOO sme sa dozvedeli čosi viac o mnohých živočíchoch od rýb až po obrovské cicavce. Naša zvedavosť nás zaviedla pred priamo ,,portál“, ktorý nás preniesol do dávno zabudnutej doby. Akoby zázrakom sme sa ocitli v predhistorickom parku plno dinosaurov. Uvítal nás Chasmosaurus spolu so Stegosaurami. Mohli sme sa vyfotiť v hlave dinosaura a spoznať príbeh dvoch dinosaurov v 3D kine. Mali sme možnosť vidieť rôzne druhy dinosaurov a vyskúšať si, ako sa cíti dinosaurus vo vajci. Zažili sme plno zábavy, niečo sa naučili a zo ZOO sme odchádzali nadšení a s kopou spomienok. Košická ZOO má rozhodne čo ponúknuť svojím návštevníkom. Neskôr sme sa pobrali najesť a doplniť sily do Auparku a pobrali sa domov, kde sme dorazili v šťastí a zdraví.          Dominika Sečková, I. A

 • Pozvánka na guláš

  Pozvánka na guláš

  Pozývame všetkých priateľov školy, žiakov, rodičov a známych na misku gulášu, ktorý uvaria učitelia našej školy v sobotu 3. júna 2017  počas Dní mesta v Spišskej Belej na námestí. 

 • Exkurzia do SAV v Starej Lesnej

  Exkurzia do SAV v Starej Lesnej

  Maturitný týždeň na našej škole pre prvákov pokračoval v utorok 23. mája 2017 v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej. Žiaci si najprv vypočuli, čomu sa pracovníci ústavu venujú a načo sa zameriavajú vo svojej práci. Následne si prezreli  a prečítali náučné obrazy vo vstupnej hale ústavu. Potom si mohli pozrieť ďalekohľad a dozvedeli sa, na akom princípe takýto prístroj funguje. Na ďalšiu časť programu sa presunuli do zasadacej miestnosti, kde si  vypočuli veľmi zaujímavú prezentáciu o astrofyzike. Okrem už predtým osvojených poznatkov ako napríklad, že Jupiter je najväčšou planétou slnečnej sústavy, sa žiaci dozvedeli mnohoi ďalších veľmi zaujímavých informácií. 

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Maturitný týždeň na našom gymnáziu sme 22. mája 2017 začali  netradičnou vyučovacou hodinou anglického jazyka v MsKS v Kežmarku. Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka a ich učitelia angličtiny sa zúčastnili na divadelnom predstavení Peter Black 3, ktoré bolo hrané v anglickom jazyku. Peter Black 3 je voľným pokračovaním predchádzajúcich predstavení o tomto mužovi a jeho vrtkom živote. V poslednej časti tejto trilógie mu v živote už nič nechýba, no problémy nastali v momente, keď sa dozvedá príjemno-nepríjemnú správu, že sa z neho stáva dedič rodinného sídla. Rozuzlenie tejto situácie sme sa dozvedeli v predstavení, v ktorom žiaci ocenili najmä vtipné momenty a slovné hračky.

 • Prednáška Európa a svet

  Prednáška Európa a svet

  Dňa 24.mája 2017 žiaci druhého ročníka absolvovali dve zaujímavé prednášky z cyklu Európa a svet. Už po štvrtý raz našu školu navštívila pani Eva Ohrablová z neziskovej organizácie SEEDS, tentoraz so svojimi spolupracovníkmi Mirkou Badinskou a Petrom Reom - úžasnými ľuďmi a fantastickými sprievodcami, ktorí opäť prišli k nám zasiať semienka zvedavosti a záujmu. Obaja rečníci pútavými prezentáciami vtiahli svojich poslucháčov na nové miesta, do iných kultúr.

  Pán Peter Rea so žiakmi diskutoval na tému Ľudia Knihy - spolunažívanie kresťanov, moslimov a Židov na Blízkom východe. Mirka Badinská hovorila na tému Nebezpečná Afrika – najnebezpečnejšie zvieratá Afriky o krajinách, v ktorých sa hovorí, že čo nezješ ty, to zje teba.

   

 • Literárno-geografická exkurzia na Oravu

  Literárno-geografická exkurzia na Oravu

  Dňa 16. mája 2017 sa druháci zúčastnili literárno–geografickej exkurzie na Oravu. Program exkurzie bol veľmi zaujímavý. Žiaci najprv navštívili rodný dom slovenského spisovateľa Martina Kukučína v Jasenovej. Potom nasledovala návšteva dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Leštinách, kde bol pokrstený aj P. O. Hviezdoslav či Margita Figuli. Putovanie bolo ukončené ako sa na študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava patrí v  Múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Exkurziou si žiaci rozšírili  vedomosti o  Orave, o osobnostiach nášho kultúrneho života, ktorí pochádzali z týchto končín, videli  veľa krásnych miest a strávili spoločne jeden školský deň.

 • Rozlúčka s maturantmi

  Rozlúčka s maturantmi

  Dňa 12. mája 2017 sme sa rozlúčili s 58 žiakmi IV. A a IV. B triedy, nádejnými maturantmi nášho gymnázia. V rámci rozlúčky, ktorá sa kvôli nepriaznivému počasiu odohrala v telocvični, zazneli príhovory a ďakovné reči, boli ocenení vyznamenaní žiaci a žiaci, ktorí reprezentovali školu v rôznych oblastiach. Program doplnilo vystúpenie školskej kapely.

 • Oznam o konaní 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka.

  Oznam o konaní 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka.

  Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho  prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok. Počet voľných miest pre 2. kolo je 25.  

  Prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 20. júna 2017 o 8.00 hod. v budove školy.

  Termín doručenia prihlášok pre 2. kolo do 6. júna 2017.

  Prijímacie skúšky v 2. kole budú v zmysle schválených Kritérií pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku  na školský rok 2017/2018, ktoré sú k dispozícii v module Prijímacie konanie a na výveske školy.

   

  Ďalšie informácie na telefónnom čísle 052/4681621, resp. 0903319517 alebo osobne na riaditeľstve školy v čase od 8.00 – 15.00 hod.

 • ZMENA ROZVRHU

  ZMENA ROZVRHU

  Od pondelka 15. mája 2017 vyučovanie prebieha podľa zmeneného rozvrhu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
  Hviezdoslavova 20, Kežmarok

  Riaditeľka školy:
  Mgr. Daniela Mihóková
  mob.: 0903 319 517
  e-mail: riaditel@gpohkk.edu.sk
 • +421 x 52/4523032

Fotogaléria